Όροι χρήσης

Η χρήση της εφαρμογής beeing καθώς και της ιστοσελίδας www.beeing.gr (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα ως «beeing») διέπoνται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που βρίσκονται παρακάτω. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Παρακαλούμε διαβάστε τους κάτωθι Όρους Χρήσης προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας την παρούσα εφαρμογή beeing ή μέρος αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη και δεσμεύστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

1.2. To beeing, δύναται να τροποποιεί ανά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Η χρήση της εφαρμογής από εσάς νοείται ως αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

To beeing σέβεται την ιδιωτικότητά σας  και εκτιμά την σχέση που έχει με εσάς. Η οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε στο beeing διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου.

3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο ακριβείς όταν περιγράφουμε την εφαρμογή beeing. Ωστόσο, στο βαθμό που μας επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές του προϊόντος, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στην εφαρμογή είναι ακριβή, ολοκληρωμένα, αξιόπιστα, επίκαιρα ή χωρίς λάθη.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα σε αυτή την εφαρμογή διαχείρισης μελισσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένου, γραφικών, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλπ, συλλογών δεδομένων και λογισμικού, και η συλλογή και οργάνωση αυτών (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») είναι η ιδιοκτησία του beeing.

4.2. Ούτε το Περιεχόμενο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα του beeing μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί, γίνει προσβάσιμο, τροποποιηθεί ή αλλιώς αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ολικά ή εν μέρει, για οποιαδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

4.3. Η οποιαδήποτε προσβολή των εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της beeing, συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

5. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

To beeing σας παρέχει μια άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση της εφαρμογής. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει τον Πηγαίο Κώδικα (Source Code) της εφαρμογής για τον οποίο δεν σας παρέχεται καμία άδεια.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.1. Απαγορεύεται να προβαίνετε, ή να επιτρέπετε σε τρίτα μέρη να προβαίνουν, ή/και να επιχειρούν για λογαριασμό σας, στη δημιουργία και διανομή αντιγράφων της παρούσας online εφαρμογής διαχείρισης μελισσοκομείων, να επιχειρείτε την αντιγραφή, την αναπαραγωγή, και τροποποίηση της εφαρμογής ή μέρους αυτής, να προβαίνετε σε ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, δημοσίευση, παραχώρηση υπο-άδειας, διανομή, εκχώρηση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση οποιουδήποτε τμήματος της online εφαρμογής σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενοποιείτε, να προσαρμόζετε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα (derivative works) αναφορικά με το λογισμικό της online εφαρμογής, να προχωρήσετε σε ανακατασκευή του αντικειμενικού ή πηγαίου κώδικα, να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση με άλλο τρόπο στον πηγαίο κώδικα της online εφαρμογής.

7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

7.1. Η παρούσα εφαρμογή διαχείρισης μελισσοκομείων είναι διαθέσιμη/προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Το beeing θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η παρούσα online εφαρμογή να είναι προσβάσιμη/διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι καθόσον η παρούσα εφαρμογή διατίθεται μέσω διαδικτύου, η ποιότητα και προσβασιμότητα της εφαρμογής διαχείρισης μελισσοκομείων δύναται να επηρεάζεται από παράγοντες που είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του beeing.

7.2. To beeing δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα της εφαρμογή διαχείρισης μελισσοκομείων, ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής ή για οιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (λ.χ. εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου) συνεπεία της οποίας δεν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

To beeing δύναται να εκδίδει κατά καιρούς αναθεωρημένες εκδόσεις της online εφαρμογής διαχείρισης μελισσοκομείων, οι οποίες περιέχουν βελτιώσεις, επεκτάσεις και εν γένει μεταβολές της λειτουργίας της της online εφαρμογής διαχείρισης μελισσοκομείων προς τον σκοπό παροχής στο χρήστη ευρύτερων δυνατοτήτων και ευχερειών κατά τη χρήση των υπηρεσιών. Για τις εκάστοτε αναθεωρημένες εκδόσεις της εφαρμογής θα ενημερώνεστε με σχετικές ανακοινώσεις μας.

9. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το beeing δύναται οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παύσει τη χρήση της εφαρμογής. Με την παύση της εφαρμογής λήγουν αυτοδίκαια δικαιώματα και άδειες που σας έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής και υποχρεούστε αμελλητί να διακόψετε κάθε χρήση του σχετικού λογισμικού.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To beeing δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία δύναται να προκληθεί από τη χρήση της εφαρμογής. To beeing δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) σε περίπτωση αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης και αμέλειας), ή για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, απώλειας κερδών) ή βλάβη που πιθανόν προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της εφαρμογής. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας ως αποτέλεσμα αμέλειας της beeing ή μη συμμόρφωση της beeing με τους παρόντες Όρους, η απαίτησή σας σε σχέση με οποιοδήποτε περιστατικό ή σειρά περιστατικών, περιορίζονται στο να ζητήσετε τον τερματισμό του λογαριασμού σας beeing.

To beeing δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή, η οποία δύναται να αποδοθεί σε εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπή της ηλεκτροδότησης, λανθασμένη πληκτρολόγηση σας, δυσλειτουργία του υπολογιστή σας ή του Laptop σας, δυσλειτουργία ή πτώση των συστημάτων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου.

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνικά προβλήματα:

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διερεύνηση και διάγνωση των προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του beeing. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο beeing.app@gmail.com

Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας:

To beeing έχει στόχο να παρέχει την εφαρμογή διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, παρόλα ταύτα είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι διαθέσιμη προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της εφαρμογής.

 

 

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση της online διαχείρισης μελισσοκομείων, beeing  καθώς και της ιστοσελίδας www.beeing.gr (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα ως «beeing») διέπoνται από την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτήν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Όταν εγγράφεστε στο beeing συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

email, όνομα και επώνυμο, τηλέφωνο.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες από την χρήση της εφαρμογής και της ιστοσελίδας μας, με σκοπό: να παρέχουμε τις υπηρεσίες της εφαρμογής, για να λύνουμε τυχόν προβλήματα αν προκύψουν, να σας ενημερώνουμε για εκδηλώσεις και νέα, να σας μεταφέρουμε πληροφορίες που πιθανόν σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα σας όπως για παράδειγμα τα νέα μας, για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήσης, για να προλαμβάνουμε και να ενεργούμε για επίλυση σε πιθανά προβλήματα ή σφάλματα και στα πλαίσια της προσπάθειας μας να σας προστατέψουμε από απάτη ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα δεδομένα σας, σας ανήκουν

Το beeing αποθηκεύει δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα από. Τα δεδομένα που εισάγονται στο λογαριασμό σας από εσάς ανήκουν σε εσάς και αποτελούν ιδιοκτησία σας  και το beeing δεν θα τα χρησιμοποιήσει σε καμία περίπτωση ούτε και θα τα μοιραστεί με οποιανδήποτε τρίτο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε την συνεργασία μαζί μας και την ακύρωση του λογαριασμού σας beeing, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας με e-mail στο beeing.app@gmail.com.

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή

Οι servers της beeing όπου και αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, βρίσκονται σε εξυπηρετητές της Digital Ocean. Οι servers μας είναι ασφαλείς  και προστατευμένοι και τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Back up στα δεδομένα σας γίνεται κάθε 24 ώρες .

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή  σε εμάς.

  • Το σύστημα του beeing φιλοξενείται σε VPS για να διασφαλίσουμε την υψηλή διαθεσιμότητα .
  • Οι server μας βρίσκονται σε υπερσύγχρονα data centers  της Digital Ocean (www.digitalocean.com) όπου εφαρμόζονται αυστηροί κανονισμοί προστασίας δεδομένων.
  • Κάνουμε αντίγραφα ασφαλείας (backup) αυτόματα  κάθε 24 ώρες . Παρακολουθούμε διαρκώς την διαδικασία και επαναφέρουμε (restore) δεδομένα δειγματοληπτικά ώστε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των δεδομένων (data integrity).

Τα δεδομένα είναι δικά σας  και μόνο δικά σας.

Δεν δίνουμε σε κανέναν άλλον πρόσβαση στα δεδομένα σας εκτός από εσάς.

 

 

beeing - Όροι και Προϋποθέσεις ;